Bezpieczne przejścia dla pieszych

Bezpieczne przejścia dla pieszych

0
PODZIEL SIĘ

Ponad rok temu mając na uwadze liczne interwencje mieszkańców Muranowa, zwróciłem się do władz miasta o montaż świateł przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nowolipki i Smoczej.

W uzasadnieniu podałem, że na skrzyżowaniu tym dochodzi do wielu kolizji i wymuszeń, szczególnie wobec osób starszych. Również bliska odległość od żłobka, szkoły plastycznej, kościoła św. Augustyna oraz przystanków autobusowych wskazuje na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych przy przechodzeniu na tym skrzyżowaniu.

W odpowiedzi na moje trzy interpelacje w przedmiotowej sprawie uzyskałem informację, „że Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wykonał analizę celowości budowy sygnalizacji świetlnej zgodnie z zasadami kryterium punktowego określonymi w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. Stwierdzono, że uwzględnione w kryterium czynniki nie wskazują jednoznacznie na konieczność zastosowania sygnalizacji w omawianym miejscu.

Wskazano również, że w Warszawie sukcesywnie budowane są sygnalizacje świetlne, w szczególności uprzywilejowane są miejsca, w których kryterium punktowe zasadności budowy sygnalizacji wykazało 100 i więcej punktów. Tymczasem, jak wynika z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, przedmiotowe skrzyżowanie uzyskało 54 punkty. A zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem „w przypadku wartości sumy z przedziału od 50 do 100 punktów można przyjąć, że uwzględniane w kryterium czynniki nie wskazują jednoznacznie ani konieczności, ani braku potrzeby zainstalowania sygnalizacji”.

W mojej ocenie Zarząd Dróg Miejskich jest w błędzie, gdyż z przywołanego wyżej rozporządzenia (załącznik nr 3 pkt 6.1.) wynika, że celem nadrzędnym i wystarczającym przy rozpatrywaniu zasadności budowy sygnalizacji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu! A pkt 6.3. wskazuje, że kryterium punktowe, na które powoływał się Zarząd Dróg Miejskich, jest jedynie pomocniczym kryterium punktowym dla oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej!

„Pomocnicze kryterium punktowe stanowi element wspomagający w procesie analizy potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu lub na przejściu dla pieszych poza skrzyżowaniem?.”

Zatem Zarząd Dróg Miejskich powinien nie czekając na tragedię, choćby taka, jaka miała miejsce ponad rok temu na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Artystów, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia dziecka na przejściu dla pieszych, zareagować na interwencje mieszkańców i podjąć odpowiednie działania. Nie jest problemem bowiem popełniać błędy, ale tkwić w błędzie…

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ